Current Rating Statistics

Prior data from NSFWSPC5.RT2 after nsfwspc5 (20170630)\par
\par
+————————–+———–+———+———–+—————-+\par
| State Name | National | State | Wins | Rating Points |\par
| | Old New | Old New | Exp Act | Old Change New |\par
+Section SHELL CLUB + + + 10 games + +\par
+————————–+———–+———+———–+—————-+\par
| SA Raymond Gbaraba | 35 21 | 35 21 | 5.2 8.0 | 1521 +61 1582 |\par
| SA Nsikak Etim | 15 15 | 15 15 | 6.9 7.0 | 1600 +3 1603 |\par
| SA Sunday Oshodi | 8 9 | 8 9 | 7.2 7.0 | 1650 -3 1647 |\par
| SA Eta Karo | 2 3 | 2 3 | 8.4 6.0 | 1797 -47 1750 |\par
| SA Akinyemi Olajide | 153 146 | 153 146 | 4.3 6.0 | 1135 +35 1170 |\par
| SA Jack Mpakaboari | 89 81 | 89 81 | 4.3 6.0 | 1335 +35 1370 |\par
| SA Anthony Ikolo | 27 31 | 27 31 | 7.3 6.0 | 1555 -26 1529 |\par
| SA Fubara Tamunosiki | 124 101 | 124 101 | 3.4 6.0 | 1241 +53 1294 |\par
| SA Osikhena Ojior | 57 58 | 57 58 | 5.2 5.0 | 1454 -4 1450 |\par
| SA Nwosuocha Spaco | 104 102 | 104 102 | 4.8 5.0 | 1288 +5 1293 |\par
|^SA Ojokojo Stephen | 186 175 | 186 175 | 3.1 5.0 | 1015 +63 1078 |\par
| SA Azubuike Akoma | 129 132 | 129 132 | 5.3 4.5 | 1225 -15 1210 |\par
| SA Igali Precious | 33 47 | 33 47 | 6.3 4.0 | 1524 -47 1477 |\par
| SA Ojofeitimi Gbenga | 137 142 | 137 142 | 4.8 4.0 | 1191 -16 1175 |\par
| SA Olu Chinedu | 160 165 | 160 165 | 4.6 3.5 | 1123 -21 1102 |\par
|*SA Bello Ojeifo | 167 | 167 | 3.0 | 1100 |\par
| SA Egwu Michael | 142 149 | 142 149 | 4.7 3.0 | 1180 -34 1146 |\par
| SA Aganaba Mbeleokpo | 240 241 | 240 241 | 1.3 1.0 | 740 -6 734 |\par